EGR 220 – VIZATIMI TEKNIK


 

KURSI:                             

 Bachelor ne  Inxhinieri Elektrike

NGARKESA:                       

Semestri zgjat                    15 jave

Leksione                              30 ore

Seminare                             15 ore

Detyra Kursi                          1

Pune Laboratori                   0

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Metodat e projektimit .Modelet hapsinore te rrafsheve te projektimit.Projeksionet e pikes ne sistemin e dy rrafsheve te projektimit. Projeksionet e pikes ne sistemin e tre rrafsheve te projektimit. Projeksionet e drejtezes.Pozicionet e drejtezes ndaj rrafsheve te projektimit. Percaktimi I gjatesise se segmentit te pozicionit te pergjithshem dhe I kendeve qe formon me rrafshet e projektimit.Pozicionet e ndersjelle te dy drejtezave Paraqitja dhe pozicionet e rrafshit. Drejteza dhe pika ne rrafsh. Nderprerja e drejtezes me rrafshin dhe e rrafsheve ndermjet tyre. Shnderrimi i Epyres.Metodat e Transformimit dhe Rrotullimi.Problemet metrike Projeksionet e trupave gjeometrik dhe hapja e tyre.Prerja e siperfaqes se trupave gjeometrik me rrafshin. Nderprerja e siperfaqeve te trupave gjeometrik. Projeksionet   aksonometrike kendngushta .Projeksionet   aksonometrike kendngushta. Ndertimi i projeksioneve aksonometrike .Standartet shteterore.Formatet standarte te fletes se vizatimit.Llojet dhe trashesite e vijave. Shkronjat dhe shifrat,shkallet e paraqitjes se objekteve ne vizatim. Rakordimet .Kurbat gjeometrike. Pamjet dhe prerjet. Dimensionimi dhe kuotimi..