EGR 120 – GRAFIKE INXHINIERIKE


KURSI:                            

Bachelor  ne   Inxhinieri Elektrike ,Teknologji Informacioni,Inxhinieri Mekanike,Inxhinieri Navale

NGARKESA:                       

Semestri zgjat                   15 jave

Leksione                             45 ore

Seminare                            15 ore

Detyra Kursi                       1

Pune Laboratori                 3

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Parimet dhe metodat me të dobishme për inxhinieri moderne dhe teknologji të cilat perdoren në përcaktimin e marrëdhënieve hapësinore të pikave, vijave, planeve, dhe kombinimet e tyre.

Njohja me vizatimin inxhinierik dhe zhvillimi i aftesive projektuese , programet  kompjuterike për paraqitjet grafike dhe zgjidhjen e problemeve.Soft-i qe do te perdoret eshte AutoCAD

Njohja me  AutoCAD, Komandat baze ne 2D, Pergatitja e nje vizatimi, Pervetesimi i strategjive te vizatimit, Perdorimi i Layer-ave per te organizuar vizatimin, Krijimi dhe perdorimi   i Blocks, Text –i ne nje vizatim ,Punimi me Hatch-et and Gradient-et Dimensionimi i nje vizatimi ,Perdorimi i   Layout-eve per te pergatitur nje printim, Komandat 3Dimensionale, Krijimi I pamjeve 3D