EE 346 – ADMINISTRIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE DHE SIGURIA


KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore
  Seminare 1 ore
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori

 

PËRSHKRIMI I LENDËS

Analiza e sistemeve trefazore, transformimi i Blondelit dhe i Parkut, baza e teorise se vektoreve hapsinor. Sistemet koordinative 0dq, 0XR dhe abc. Makinat Sinkrone: funksioni transmetues i modelit dinamik, reduktimi i rendit te modelit. Modeli i rendit te II,  III dhe V te gjeneratorit sinkron.   Sistemet elektroenergjetike:  kontrolli  i  tensionit:  kontrolli  primar,  rregullatoret,  pajisjet  jolineare,  kufizuesit.  Kontrolli  i  frekuences;  kontrolli  primar,  kontrolli sekondar, funksionet transmetuese. Gjithashtu në këtë lëndë studenti njihet me problemet që kanë të bëjnë me regjimet e punës së sistemeve elektrike në kushtet e tregut të hapur të energjisë. Trajtohen njohuri themelore për proceset dinamike ne  sistemin elektroenegjetik.