EE 246 – BAZAT E SISTEMEVE TË KONTROLLIT


KURSI: Bachelor Teknologji Informacioni
  Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi 1
  Punë Laboratori

 

PËRSHKRIMI I LENDËS

Hyrje në problemet e kontrollit. Sistemet dinamike: përshkrimi i sistemeve lineare në zonën e kohës, funksioni transmetues dhe përgjigja kalimtare, përgjigja në frekuencë, bllok diagramat, linearizimi i sistemeve jolineare. Analiza dhe sinteza e sistemeve të kontrollit me lidhje të kundert me një hyrje një dalje (NHND): qëndrueshmëria dhe saktësia, teknikat e testimit dhe të gabimit për projektimin e rregullatorit, rregullatorët PID. Arkitekturat jo elementare të kontrollit. Kontrolli dixhital: struktura e sistemeve të kontrollit, konverterat, analiza dhe sinteza në kohë diskrete dhe të vijueshme.