EE 240 – SISTEME DHE SINJALE


KURSI: Bachelor ne Inxhinieri Elektrike,Teknologji Informacioni
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 30 ore
  Detyra Kursi 0
  Pune Laboratori 0

 

PERSHKRIMI I LENDES

Koncepti dhe teoria e SISTEMEVE DHE SINJALEVE aplikohen pothuaj ne te gjitha fushat e inxhinjerise elektrike si dhe inxhinjerive te tjera apo disisplina te shkencave te ndryshme .Ato jane baza e studimeve ne fushat e komunikacionit dhe sistemeve te kontrrollit.

Pjesa e pare e lendes prezanton pershkrimin matematik si dhe   paraqitjen e sistemeve dhe sinjaleve te vazhduar ne lidhje me kohen dhe sistemeve dhe sinjaleve diskrete ne lidhje me kohen ,lidhjen themelore hyrje dalje per sistemet (LTI ) lineare dhe te pandryshuar ne lidhje me kohen,pergjigjen per impulsin njesi te sistemit dhe veprimin e thurjes .Kjo pjese eksploron teknikat e transformimit per analizat e sistemeve LTI

Pjesa e dyte prezanton analizen Furie te sistemeve dhe sinjaleve si per sinjalet dhe sistemet e vazhduara ne kohe ashtu edhe per sistemet dhe sinjalet diskrete ne kohe .

Pjesa e trete prezanton transformimet e laplasit dhe aplikimet e tij ne sistemet e vazhduara LTI ne lidhje me kohen

Pjesa e fundit merret me z- transformimet dhe aplikimet e tij ne sistemet diskrete LTI .Ketu prezantohet koncepti i variablave te gjendjes si per sistemet dhe sinjalet e vazhduara ashtu edhe per sistemet dhe sinjalet diskrete