EE 232 – ELEKTROTEKNIKA 2


KURSI:                     Bachelor Inxhinieri Elektrike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore
  Seminare 1 ore
  Detyra Kursi 0
  Pune Laboratori 0

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ne pjesen e dyte te lendes studenti do te vazhdoje studimin per analizen e qarqeve elektrik kur simulimi i qarqeve behet nga sinjalet sinusoidale.Studimi i qarqeve do te bazohet ne perdorimin e numrave kompleks ne metodat alternative. Ekuacionet pershkruese dhe fuqia ne rregjimin sinusoidal.

Metoda te thjeshta te analizes se skemave ne rregjimet sinusoidale.

Skemat trefazore: analiza e skemave te thjeshta.Skema Y-∆.Matja e fuqise.

Rezonanca dhe karakteristika e frekuences.  Ligjet e induksionit elektromagnetik. Induktiviteti reciprok. Transformatori ideal