EE 230 – ELEKTROTEKNIKE1


KURSI: Bachelor Inxhinieri Elektrike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore
  Seminare 1 ore
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori 3

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Percaktimi i elementeve perberes ne nje qark linear,(rezistori,nyje,konturi,burim tensioni ,burim rryme,induktori,kapacitori,perforcuesi operacional). Studimi i ligjeve baze (ligji I Omit ,ligjet e Kirkofit) . Analiza e qarqeve elektrik

Njohja  e  metodave  qe  cojne  ne  gjetjen  e  madhesive  ne  qarqet  rezistiv  ,(metota  e  potencialit  te  nyjes,  metoda  e  rrymave  konturore).  Parimi  i mbivendosjes,teorema e Teveninit dhe Nortonit

Studimi i metodave per zgjidhjen e qarqeve linear me element induktiv dhe kapacitiv. Analiza e qarqeve te rendit te pare dhe te dyte..