EDU 440 – BAZAT PEDAGOGJIKE TE EDUKIMIT


PROGRAMI I STUDIMIT:         Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
Leksione 3 ore/jave
Seminare 3 ore/jave

Qëllimi i kursit

Bazat e pedagogjisë dhe trajtimi bashkëkohor i koncepteve të reja pedagogjike. Metodat e reja teknologjike dhe roli i tyre në pedagogjinë e sotme. Nëpërmjet punës individuale studimore do të sygjerojmë modele alternative në formë të punimeve të shkruara (esse). Gjatë kursit do të shqyrtohen çështje të tilla si: faktorët që ndikojnë në procesin e mësimdhënies, klasifikimi i modeleve sipas zhvillimit bihejviorist, kognitiv dhe socioal, konceptet e mësimdhënies për të kuptuarit, zhvillimi i shprehive të të menduarit dhe shprehive të shoqërisë së dijes. KursiështëidestinuarpërstudimetpasuniversitarenëProgramin “Master Profesional”.Kyështënjëkursithelluarpërteorinëdhemodelet e zhvillimitdhetëhartimittëkurrikulave, programevelëndoredheplanifikimittëmësimit. Programipërmbantemaqëtrajtojnëçështjekonceptuale, proçeduradhemodelepërzhvillimindhehartimin e kurrikulaveshkollore, tëprogramevelëndoredhetëplanittëmësimit.

Përmbajtja e kursit

KREU I:     Pedagogjia si shkencë.

KREU II:     Mësuesi në shoqërinë e dijes dhe informacionit. KREU III:Strategjitë e të pyeturit

KREU IV: Familjet e modeleve të mësimdhënies. KREU V:   Zhvillimi i shprehive të të menduarit. KREU VI: Strategjitë e të mësuarit.

KREU VII: Të nxënët bashkëpunues. KREU VIII: Stilet e të mësuarit.

KREU IX: Qasjeteorikepërprogramimindheplanifikimin e mësimdhënies. KREU X: Qasjepraktikepërprogramimindheplanifikimin e mësimdhënies. KREU XI: Çështjeaktualetëprogramimitdhetëplanifikimittëmësimdhënies. KREU XII: Modulet e vlerësimittëkurrikulës.