ECN 281- BAZAT NE EKONOMIS


KURSI: Bachelor në Inxhienieri Elektrike , Inxhinieri Navale
 

NGARKESA:

Semestri zgjat

 

Leksione Seminare

 

Detyra Kursi

 15 jave

 

3 ore

 

1 ore

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ky kurs paraqet konceptet dhe parimet fillestare ekonomike duke përdorur mjetet standarde matematikore, duke përfshirë kalkulusin. Është projektuar për studentë  të  nivelit  bachelor,  të  cilët  nuk  kanë  marrë  më  parë  koncepte  ekonomiksi.    Gjithashtu  përmban  materiale  standarte  të  mikroekonomisë  së ndërmjetme.

Ky kurs pasqyron trajtimin e adoptuar aktualisht nga shumica e ekonomistëve për të kuptuar aktivitetin ekonomik. Përmban një shumicë modelesh dhe ekuacionesh ekonomike.