ECN 170 – MIKROEKONOMI


Kredite 8

Ngarkesa: 3/2

Qëllimi i kursit:

Lënda “Mikroekonomi” e prezanton studentin me konceptet bazë dhe të detajuara të ekonomisë në planin mikro të saj. Studenti aftësohet të mësojë konceptet kryesore dhe t’i aplikojë ato përmes situatave hipotetike të parashikuara në seksionin e ushtrimeve. Përmes kësaj lënde studenti aftësohet në praktikë me konceptet që është prezantuar në kursin e  “Hyrje në Ekonomi” ECN 150, në planin mikro të saj.

Përmbajtja e kursit:

KREU I: Tregu

KREU II: Kufizimi buxhetor

KREU III: Preferencat

KREU IV: Dobia

KREU V:  Zgjedhja

KREU VI: Kërkesa

KREU VII: Ekuacioni Slutsky

KREU VIII: Teprica konsumatore

KREU IX: Kërkesa e tregut

KREU X:  Ekuilibri

KREU XI: Teknologjia

KREU XII: Maksimizimi i fitimit

KREU XIII: Minimizimi i kostos

KREU XIV: Kurbat e kostot

KREU XV: Oferta e firmës

KREU XVI: Oferta e degës

KREU XVII: Monopoli

KREU XVIII: Sjellja monopolistike

KREU XIX: Oligopoli