DET 470 – NAVIGACION I AVANCUAR INTEGRAL


KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare
NGARKESA: Semestri 15 jave
  Leksione: 45 ore
  Seminare: 30 ore

 

PERSHKRIMI :

Qellimi i kesaj lende eshte te ndihmoj studentet per te asimiliuar strategjine e lundrimit modern praktike dhe teorike, duke i ndihmuar ata te analizojne menyrat me optimale per te kryer nje lundrim sa me ekonomik dhe te sigurte. Njohja e pajisjeve moderne navigacionale dhe rregullat perkatese, planifikimi modern i lundrimit detar, rruget detare me ekonomike dhe te sigurta ne hapesiren ujore nderkombetare, pajisjet navigacionale dhe sistemet navigacioanle moderne dhe funksionimi i tyre, lundrim integral, GNSS technology. Matjet automatike dhe te sinkronizuara, dhe navigacioni satelitor jane po ashtu pjese e objektivit te lendes.