DET 460 – POLITIKAT & ADMINISTRATA DETARE


KURSI:                     Master Shkencat e Avancuara Detare
NGARKESA: Semestri 15 jave
Leksione: 45 ore
Seminare:Detyra kursi

Pune Laboratori

30 ore1

0

 

PERSHKRIMI :

Percjellja e njohurive ne lidhje me principet kryesore te te drejtes nderkombetare detare dhe politikat e detit; dhe njohjen e standarteve ligjore qe rregullojne marredheniet e industrise detare dhe flotes tregtare ne hapesirat ujore kombetare dhe nderkombetare. Lenda do te mundesoje pervetesimin e njohurive mbi vleresimin e te drejtes detare nderkombetare, te politikave detare, administrates detare, si dhe njohjen e konventave dhe rregullave kryesore nderkombetare te detit.. Do te synohet percjellja e njohurive analitike te disa prej ceshtjeve dhe problematikave te caktuara ne fushen e te drejtes detare ne lidhje me instrumentat dhe kodet ligjore te Organizates Nderkombetare te Detit (IMO), konceptit te kombesise dhe rregjistrimit te anijes, sigurimit detar, mbrojtjes detare, shpetmit se jetes ne det, rregullat nderkombetare te lundrimit, si dhe konceptet ligjore te krimeve te piraterise dhe terrorizmit , tonazhit te anijeve, dhe vijes se ngarkeses