DET 450 – ADMINISTRIMI I NDOTJEVE DETARE


KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare
NGARKESA: Semestri 15 jave
  Leksione: 45 ore
  Seminare: 30 ore

 

PERSHKRIMI:

Lenda trajton ceshtje te rendesishme si: Konventa Nderkombetare kunder Ndotjes se Anijeve ne Det MARPOL 73/78, Rregullat baze te IMO per parandalimit e ndotjes nga karburantet e aijeve, Procedurat nderkombetare qe duhet te ndiqen nga personeli i anijes per te ruajtur mjedisin ne det dhe porte, Llojet e karburanteve dhe uji i ballastes ne kontekstin e ndotjes detare, etj.