DET 440 – OPERACIONE DHE MENAXHIM PORTUAL


KURSI:                     Master Studime te Avancuara Detare
NGARKESA: Semestri 15 jave
Leksione: 45 ore
Seminare: 30 ore

 

PERSHKRIMI :

Qelllimi kryesor i kesaj lende eshte percjellja e leksioneve dhe njohurive ne lidhje me pasqyrimin e struktures, funksionimit dhe objektivit te porteve detar si nje component i rendesishem i ekonomise detare dhe flotes tregtare. Njohja e elementeve baze si infrastuktura portuale, mbeshtetja llogjistike, terminalet e anijeve, pajisjet teknike, si dhe manaxhimi i personelit qe punon ne portet detare jane nder objekivat kryesore qe mbulon lenda e Manaxhimit Portual. Po ashtu studentet do te kene mundesine edhe te njohjes te aspektit praktike krahas atij teorike, ne menyre qe te krijojne imazhin e plote te funksionimit te nje porti detar dhe rendesise qe ka kjo strukture se bashku me anijet tregtare ne ekonomine kombetare.