DET 430 – EKONOMI E TRANSPORTIT DETAR


KURSI: Master Shkencat e Avancuara Detare
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 15 ore
  Detyra Kursi (1)
  Pune Laboratori (0)

 

PERSHKRIMI :

T’u percjelle njohuri thelbesore studenteve ne lidhje me principet dhe aspektet kryesore te ekonomise se transportit ne pergjithesi dhe me konkretisht te ekonomise te transportit detar. Lenda do t’u   mundesoje studenteve te pervetesojne njohuri mbi mikroekonomine dhe bazat e makroekonomise, ekonomine e kompanive qe ushtrojne aktivitetitine tyre ne det, ekonomine portuale, llogjistiken e flotes tregetare dhe te porteve, globalizimi i ekonomise ne industrine detare, kostot kapitale te anijeve dhe infrastruktures portuale etj.