DET 420 – SISTEMET INXHINIERIKE DHE APLIKIMI SOFTWARE NE ANIJE


KURSI:Master Profesional ne Shkencat e Avancuara Detare

NGARKESA: Semestri zgjat         15 jave

Leksione                  60 ore

Seminare                 30 ore

Detyra Kursi           (1)

Pune Laboratori     (0)

 

PERSHKRIMI I PROGRAMIT

Ky kurs synon te pajise studentet, me njohuri mbi te gjitha sistemet inxhinierike dhe pajisjet ndihmese ne anije, vendosjen ne anije dhe funksionimin e tyre, per sigurimin e nje pune normale dhe te nje jete normale te ekuipazhit.Ne perputhje me ritmet e shpejta te perdorimit te softwareve kompjuterike ketu synohet njohja dhe perdorimi i ketij software me perqendrimin maksimal te tij ne zgjidhjen e problemeve te ekuilibrit dhe te stabilitetit te anijes ne kushtet e punes se saj.