DET 398 – Projekt Diplome


KURSI:                            Bachelor ne Navigacion

NGARKESA:  

Semestri                      –

Leksione                      –

Seminare                     –

Detyre Kursi               –

 

 

PERSHKRIMI :

Lenda synon t’u mundesoj studenteve qe nepermjet nje teze diplome te bejne kerkim shkencor ne fushen e detarise. Studentet do te drejtohen nga pedagog udheheqes per te pergatitur tezen ne nje drejtim te caktuar te fushes se detarise. Ata do te kryejne pune te pavarur duke shfrytezuar njohurite e tyre te marra gjate vitit dhe nepermjet literatures bashkekohore qe do ta kene ne dispozicion. Teza e diplomes do te jete nje pune kerkimore shkencore qe do te finalizohet me nje paraqitje ne power point.