DET 322 – E Drejta Detare


KURSI:                            Bachelor ne Navigacion

NGARKESA:  

Semestri                     15 jave

Leksione                     45 ore

Seminare                    30 ore

Detyre Kursi               –

 

PERSHKRIMI :

Te percjell njohuri thelbesore te studentet ne lidhje me principet dhe aspektet kryesore te te drejtes nderkombetare detare dhe politikat e detit; dhe njohjen e standarteve ligjore qe rregullojne marredheniet e industrise detare dhe flotes tregtare ne hapesirat ujore kombetare dhe nderkombetare. Lenda do tu mundesoj studenteve te pervetesojne njohuri mbi vleresimin e te drejtes detare nderkombetare, si dhe njohjen e konventave dhe rregullave kryesore nderkombetare te detit.. Do te synohet percjellja e njohurive analitike te disa prej ceshtjeve dhe problematikave te caktuara ne fushen e te drejtes detare ne lidhje me instrumentat dhe kodet ligjore te Organizates Nderkombetare te Detit (IMO), konceptit te kombesise dhe rregjistrimit te anijes, sigurimit detar, mbrojtjes detare, shpetmit se jetes ne det, rregullat nderkombetare te lundrimit,  si dhe konceptet ligjore te krimeve te piraterise dhe terrorizmit ,tonazhit te anijeve, dhe vijes se ngarkeses..