DET 321 – Manaxhim Anije


KURSI:                            Bachelor ne Navigacion

NGARKESA:  

Semestri                     15 jave

Leksione                     45 ore

Seminare                    15 ore

Detyre Kursi                –

 

 

PERSHKRIMI :

Programit i studimit te lendes Menaxhim Anije  synon të zgjeroje njohurite e studenteve me kerkesat dhe standardet bashkëkohore, ndërkombëtare te lidhura me standartizimin dhe sigurine e manaxhimit te anijes ne lundrim, spirance, port. Ne program trajtohen ceshtje si:

Kërkesat ndërkombëtare ndaj anijes dhe ekuipazhit te saj.

  • Certifikimi i ekuipazhit dhe dokumentat e anijes.
  • Organizimi i stërvitjeve dhe trajnimeve te oficerëve dhe marinarë në bord, dokumentacioni perkates.
  • Standardet dhe rregullat ndërkombëtare për parandalimin e ndotjeve te mjedisit detar me hidrokarbure dhe substanca kimike .
  • Pjesmarrja ne operacionet e kerkimim shpetimit ne det.
  • Detyrat dhe përgjegjësitë e kapitenit të anijes në përgjithësi dhe ne rastet e avarive detare në veçanti .
  • Autoritetet portuale, agjensite detare, Regjistrin detar dhe Administraten Detare
  • Marrëveshjet, kontratat, zgjidhja e mosmarreveshjeve.
  • Taksat portuale, tarifat e transportit pagesat dhe detyrimet tjera për anijet në portet .