DET 314 – Radiokomunikimi Detar


KURSI:                            Bachelor ne Navigacion

NGARKESA:  

Semestri                     15 jave

Leksione                     45 ore

Seminare                    30 ore

Detyre Kursi               1

 

PERSHKRIMI :

Radiokomunkimi Detar synon t’u percjelle studenteve njohurite baze mbi menyrat e komunikimit duke perdorur format konvencionale me sinjale zanore, pamore (drita e flamuj) dhe kodin mors, sistemet tradicionale radio dhe teknologjine bashkekohore te komunikimit, te perfaqesuar nga GMDSS njohja dhe predorimi i te cilit aktualisht eshte prioritar sidomos per rastet e fatkeqesive por edhe situatave normale te lundrimit. Nje pjese e rendesishme e lendes ka te beje me kategorite e informacioneve qe lidhen me sigurine e lundrimit (MSI). Gjithashtu lenda synon te percjelle njohurite esenciale ne lidhje me pajisjet elektronike dixhitale dhe jo-dixhitale qe perdoren ne radio-komunikimin detar. Ajo ofron nje trajtim analitik te kodeve detare ne perdorim, certifikatave dhe dokumentacionit te sistemeve te komunikimit ne anije, si dhe mbi menyrat e komunikimit dixhital te avancuar dhe satelitor. Ne kete konteks, lenda fokusohet gjeresisht ne sistemet e komunikimit si INMARSAT, COSPAS-SARSAT, DSC, NAVTEX, ne sistemet AIS dhe pajisiet EPIRB.