DET 223 – APARATURAT NAVIGACIONALE


KURSI:                       Bachelor ne Navigacion

NGARKESA:               

Semestri                     15 jave

Leksione                     45 ore

Seminare                    30 ore

Detyra Kursi                –

Pune Laboratori          –

 

 

PERSHKRIMI :

Lenda synon dhenien e njohurive baze mbi aparaturat kryesore navigacionale, parimin e funksionimit dhe ndertimit te tyre si dhe perdorimin e tyre per rritjen e sigurise ne lundrim.

Parimet e sistemeve radar. Reflektimi i radiovaleve.  Bazat fizike dhe metodat e radio-zbulimit. Efekti Doppler, metoda e transetimit te vazhduar dhe impulsiv.Njohuri mbi perhapjen e radiovaleve ne hapesire.Aftesite kryesore te radarit nautik. Bllok-skema e radarit.Ekuacioni i radarit dhe interpretimi i tij. Faktoret qe influencojne ne distancen e matjes se radarit. Radari impulsiv, parimi punes, ndertimi dhe karakteristikat e tij.radari me transmetim te vazhduar, bllok-skema. Radari Doppler.Antenat e sistemeve radar, ndertimi dhe karakteristikat.Radaret pergjigjedhenes. Radari ARPA, karakteristikat, funksionet dhe perdorimi i tij ne navigacion.Magnetizmi tokes. Busulla magnetike   dhe shmangia e shkaktuar nga fusha magnetike e anijes, kompensimi i saj.Busulla xhiroskopike dhe korrigjimi i saj.Thellesimatesi. Shpejtesimatesi.Parimet baze te sistemeve radionavigacionale hiperbolike, Loran C etj.Sistemi satelitor navigacional, GPS.