DET 222 – Operacionet e Emergjences ne Anije dhe Kujdesi per Jeten


KURSI: Bachelor Navigacion
NGARKESA: Semestri 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 30 ore

 

 

PERSHKRIMI :

Kursi i Operacioneve te Emergjences ne Anije dhe Kujdesit per Jeten, ka per qellim njohjen e studentit ne nivel teorik me elementet baze te Luftes per Jeten ne Anije te cilat konsistojne ne nje teresi procedurash dhe veprimesh praktike te nevojshme per mbrojtien nga zjarri, luften ndaj ujit, riparimin e avarive te ndryshme si edhe ne kontrollin dhe menaxhimin e demeve ne situata emergjencash. Krahas ketyre elementeve synohet gjithashtu njohja e studentit me elementet baze te nevojshem per dhenien e ndihmes se pare mjeksore ndaj personave te lenduar ne bord, ne rast fatkeqesie. Ne kete kuader, kursi fokusohet gjeresisht ne teknikat qe adoptohen rast pas rasti si edhe ne njohjen e perdorimin e impianteve, stacioneve e sistemeve zjarrfikes per luften ndaj zjarrit. Per luften ndaj ujit, riparimin e defekteve dhe kontrollin e demeve synimi kryesor ka te beje me njohjen dhe perdorimin e mjeteve dhe teknikave avari shpetuese si edhe me organizimin e punes ne grup ne situata emergjencash.