DET 221 – DREJTIM ANIJE


KURSI: Bachelor Navigacion
NGARKESA: Semestri 15 jave
  Leksione 45 ore
  Seminare 30 ore
  Detyra Kursi
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI :

Lenda synon dhenien e njohurive dhe koncepteve baze mbi artin e drejtimit dhe manovrimit te anijes.

Ura e komandimit ,sherbimi dhe procedurat qe ndiqen.faktoret qe ndikojne ne drejtueshmerine e anijes.Bashkepunimi i grupit helike-timon.Anijet me dy e me shume helika.Pjisjet qe permiresojne manovrueshmerine e anijes.Elementet manovrues te anijes.Zgjedhja e vendqendrimit ne spirance, llogaritjet per nje qendrim te sigurt te anijes ne siprance, menyrat dhe manovrat per qendrimin e anijes ne spirance e ne bove.Manovrat per bregezimin dhe c’bregezimin e anijes.Studimi i rrugekalimit te anijes dhe botimet lundrimore qe perdoren per kete qellim.Parandalimi perplasjeve ne det, parimet dhe termat qe perdoren.Rregullat gjate lundrimit ne kushte te cfardoshme.Rregullat gjate lundrimit ne dukje te njera-tjetres dhe ne dukshmeri te kufizuar. Dritat dhe shenjat ne anije.Sinjalet me tinguj dhe me drita. Shtojcat dhe sinjalet e fatkeqesise.Lundrimi dhe manovrimi  i anijeve ne thellesi te vogla dhe kanale te ngushta.Lundrimi i anijeve ne mot te keq, masat qe merren.Rimorkimi, pergatitja dhe lundrimi e manovrimi i anijeve gjate rimorkimit.renia e anijes ne cekine, shkaqet, masat qe merren dhe menyrat per nxjerrjen e anijes nga cekina.Furnizimi ne lundrim, parimet dhe manovrimi gjate tij.