DET 215 – BAZAT E NJOHJES SE ANIJES


KURSI:           Bachelor Navigacion
NGARKESA: Semestri 15 jave
Leksione 45 ore
Seminare 30 ore
Detyra Kursi
Pune Laboratori

 

 

PERSHKRIMI :

Lenda synon dhenien e njohurive mbi ndertimin e anijes dhe mekanizmat dhe pajisjet kryesore te saj si dhe aftesimin e tyre per t’i perdorur ato ne aktivitetin operacional te anijes.Dimensionet dhe karakteristikat e cilesite kryesore te anijes, ndertimi dhe struktura e anijes.Dyert e papershkueshme, magregoret dhe pajisje te tjera ndihmuese (takelazhe) ne anije.Litaret ne anije, llojet dhe ndertimi i tyre si dhe qepja e lidhja e tyre.Pajisjet e bregezimit e te rimorkimit ne anije.Pajisjet ngritese qe perdoren ne anije.Ndertimi i spirances dhe mekanizmat e sistemit dhe gadina e spirances.Punimet per mirembajtjen e anijes, lyerja – pergatitja dhe organizimi, llojet e bojrave dhe instrumentet qe perdoren per lyerje. Bovat, ndertimi e sherbimi i tyre.Timoni, ndertimi dhe mekanizmat e timonit.Disa nga mjetet kryesore qe perdoren ne luften ndaj ujit ne anije.Disa nga mjetet kryesore qe perdoren ne luften ndaj zjarrit ne anije