DET 213 – Lundrimi Bregdetar


KURSI:                            Bachelor ne Navigacion

NGARKESA:  

Semestri                     15 jave

Leksione                     45 ore

Seminare                    15 ore

Detyre Kursi                1

Pune Laboratori         4

 

PERSHKRIMI :

Jep njohurite baze mbi lundrimin ne afersi te brigjeve.  Lenda synon tu jape njohuri studenteve mbi elementet hartografike, hartat detare lundrimore dhe elemente te njehsimit grafik ne harte ne kushtet e eres dhe te rrymes detare. Krijimi i koncepteve mbi parametrin lundrimor dhe vijen e vendndodhjes, matjen e tyre, analizen dhe perdorimin ne percaktimin e pozicionit te anijes. Gjithashtu ne kete lende studenti njihet me njehsimin analitik te rruges te anijes. I gjithe materiali eshte i pasuruar me analize te vleresimit te saktesise te njehsimit grafik dhe analitik nepermjet trajtimit te teorise te gabimeve