DET 211 – STANDARTET E SIGURISE DETARE


KURSI: Bachelor Navigacion
NGARKESA: Semestri 15 jave
  Leksione 3 ore:
  Seminare 2 ore:

 

PERSHKRIMI :

Te percjell njohuri thelbesore te studentet ne lidhje me sigurine detare, dhe ne vecanti te trajtoj ceshtje te rendesishme si shpetimi i jetes ne det, njohja dhe perdorimi i pajisjeve detare te sigurise se jetes, elementet kryesor te Konventes Nderkombetare mbi Shpetimin e Jetes ne Det 1974, ndihma ndaj personave te rrezikuar ne det dhe anije gjate lundrimit, teknikat e mbijeteses ne det etj. Po ashtu ky program synon percjelljen e njohurive kryesore ne lidhje me operacionet e kerkim-shpetimit (SAR), perdorimin e Manualit te Kerkim-Shpetimit te IMO-s, mbrojtjen dhe sigurine e jetes se personave ne anijet pasagjere, si dhe pajisjet dhe sistemet dixhitale per fatkeqesite detare EPRIB dhe SART.