CST 130 – Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit


KURSI: Bachelor Kimi, Biologji
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 45 ore (3/javë)

 

PËRSHKRIMI I LËNDËS

Temat e zhvilluara gjatë kursit të CSE 130 Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit siguron një background në programet bazë të kompjuterit.

Ky kurs thekson rëndësinë e kompjuterit dhe teknologjisë së informacionit në ditët e sotme. Pjesa e parë ka të bëjë me studimin e pjesëve të kompjuterit, softëaret bazë të paketës Microsoft Office , sistemet dixhitale dhe njohuri në lidhje me Internetin. Në pjesën tjetër trajtohen algoritmet dhe programimi në gjuhën C. Temat kryesore që do të trajohen janë:

Kapitulli I : Konceptet e teknologjisë së informacionit dhe komunikacionit

Kapitulli II : Ndërtimi dhe funksionimi i kompjuterit

Kapitulli III : Pajisjet hyrëse e dalëse

Kapitulli IV : Klasifikimi i Softwerëve

Kapitulli V : Sistemet e operimit WindoWs

Kapitulli VI : Microsoft Word 2007

Kapitulli VII : Microsoft Word 2007

Kapitulli VIII :  Microsoft Power Point 2007

Kapitulli IX : Microsoft Excel 2007

Kapitulli X : Microsoft Excel 2007

Kapitulli XI : Rrjetet Kompjuterike

Kapitulli XII : Internet, E-mail, kërkimi në Internet

Kapitulli XIII : Hyrje në algoritmet

Kapitulli XIV : Hyrje në Programim

Kapitulli XV : Hyrje në gjuhën C