CSE 130 – Teknologji Informacioni dhe Komunikimi


Ngarkesa: 3/0

Qëllimi i kursit

Temat e trajtuara në lëndën Teknologji Informacioni dhe Komunikimi siguron një formim të përgjithshëm për bazat e informatikes.

Në temat e trajtuara theksohet rëndësia e kompjuterit dhe informatikes ne aspektin ekonomik.  Studimi i pjeseve kompjuterike, i programeve baze te paketes Microsoft Office, sistemet numerike, interneti dhe hyrje ne algoritmike dhe programim ne gjuhen C, sherben per te njohur ne vija te pergjitheshme bazat e teknologjise se informacionit dhe komunikimit.

Permbajtja e kursit

KREU I : Konceptet e teknologjise se Informacionit dhe komunikimit

KREU II : Kompjuteri, ndertimi dhe funksionet

KREU III : Pajisjet hyrese/dalese

KREU IV : Programet, llojet, klasifikimi i tyre

KREU V : Sistemet e operimit Windows

KREU VI : Microsoft Word 2007

KREU VII : Microsoft Word 2007

KREU VIII : Microsoft Power Point 2007

KREU IX : Microsoft Excel 2007

KREU X : Microsoft Excel 2007

KREU XI : Rrjetet kompjuterike

KREU XII : Interneti, Posta elektronike, Kerkimi ne Internet

KREU XIII : Hyrje ne algoritmike

KREU XIV : Hyrje ne programim

KREU XV : Hyrje ne Gjuhen C