CS 498 – TEZE DIPLOME


KURSI:Master profesional ne Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden informatike

Ngarkesa:  Pune e pavarurkerkimore e studentit

Teza e diplomeseshtenjepunimshkencorirealizuarngastudenti, kupraktikadheteorianderthuren se bashku.Studentiduhettetregojeaftesine e tij per tezbatuarnjekerkimnepraktikedhe per teanalizuarburimetteorikedhepraktike duke parashtruarkonkluzioneterejadhe/osereflektimekritike ne lidhje me tematiken e zgjedhur