CS 475 – HISTORIA E MENDIMIT SHKENCOR PERENDIMOR


KURSI:                     Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem Informatike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 1 ore/jave
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Kursifokusohetmbinjë aspekt të vecante në historinë e kompjutacionit.Përdorimi i kompjuterave si një instrument shkencor.Kompjuteri dixhital elektronik u shpik për të bërë shkencë, dhe rrezja e aplikimit të tij përfshin fushën e fizikës, matematikës, biologjisë dhe shkenca shoqërore.Trajtohet impakti i kompjuterit në prektikë dhe shkencë; analizohen ndryshimet midis kompjuterit dhe instrumentave të tjerë shkencorë.Trajtohen simulimet kompjuterike si nje forme e eksperimentit shkencor, në nxjerrjen e njohurive, si mjet ekspertize etj. Nëpërmjet seminareve trajtohen artikuj shkencorë, që sjellin mendimin e historianëve, sociologëve, shkencëtarëve , për të dhënë të qartë një perspektivë të zhvillimit dhe përdorimit të kompjuterave në fusha të ndryshme të shkencës, apo nëzhvillimin e aplikacionevetëndryshme.