CS 378 – INXHINIERIA SOFTWARE


KURSI: Bachelor Shkencat Kompjuterike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi 5 ne semester
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Hyrje ne Inxhinieri software dhe praktike.Ceshtjet perfshijne modelet e proceseve software,manaxhim projekti,analizat e kerkesave, sigurimi i cilesise se software dhe testimi. Mjetet, teknikat per te konceptuar, predikuar, vleresuar nderveprimin e njerezve me teknologjine. Studiohen proceset sistematike per projektimin, vleresimin dhe korrektimin e sistemeve.

Objektivi : Lenda synon per studentet e 3-vjecarit dhenien e nje vizioni te pergjithshem per prodhimin software duke filluar nga specifikimet e tij, projektimin dhe menaxhimin nepermjet nje trajtimi panoramik te lendes, si dhe ofron nje mjet me teper per te ndihmuar studentet ne thellimin e njohurive , azhornimin e tyre mbi argumenta specifike si inxhinieria e kerkesave, zhvillimin e sistemeve te besueshem dhe permiresimin e proceseve nepermjet shembujve me ton te theksuar praktik.