CS 351 – APLIKACIONE WEB


KURSI: Bachelor Teknologji Informacioni
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi 1
  Pune Laboratori  

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ky kurs do të prezantojë konceptet e programimit në serverat e aplikimit web . Në përfundim të këtij kursi ju do të kuptoni konceptet themelore të inxhinierisë software dhe se si ato zbatohen për hartimin e aplikimit web dhe programimin , do të dinë mjetet moderne të përdorura për të programit serverat e aplikimit web , dhe do të jetë në gjendje për të prodhuar aplikacione të konsiderueshme web si pjesë e një ekip . Edhe pse ky kurs do të prezantojë më konceptet e aplikimit web duke përdorur teknologjitë J2EE dhe gjuhet si HTML5, CSS3 dhe Javascript. Ju do të jeni në gjendje për të përgjithësuar këto koncepte me mjete jo- J2EE dhe teknikat .Gjatë gjysmës së parë të semestrit do të kemi një numër të detyrave të shtëpisë të vogla , duke filluar me një kërkesë të thjeshtë të internetit dhe të vendosej mbi programet gjithnjë e më komplekse . Gjysma e dytë e kursit do të fokusohet në një projekti më të madh , në të cilën ju do të projektuar dhe zbatuar një web site të konsiderueshme dinamik të zgjedhur nga ju si pjesë e një ekipi i projektit . Në përfundim të projektit tuaj ju do të demonstrojë web faqen tuaj të stafit sigurisht . Nuk do të jetë një test i vetëm : një provim përfundimtar .