CS 349 – Kompilatoret


KURSI: Bachelor Shkenca Kompjuterike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi 1 ne semester
  Pune Laboratori

 

PERSHKRIMI I LENDES

Lenda Kompilatoret eshte nje lende qe jep njohuri baze per kompilatoret, funksionet, proceset, fazat e nje kompliatori dhe elementet e tyre perberes. Lenda ka nje aspekt te gjere dhe do te perpiqet te njohe studentet me bazat e kompilatoreve, rendesine e tyre ne programim, shnderrimet qe peson kodi gjate perkthimit te tiaj nga ana e kompilatorit. Lenda trajton me ne detaje fazat ne te cilat kalon nje program burim per tu perkthyer nga kompilatori ne nje gjuhe te kuptueshme dhe te ekzekutueshme nga makinat.