CS 346 – SIGURIA E SISTEMEVE KOMPJUTERIKE


KURSI:                               Bachelor ne Shkencat Kompjuterike

NGARKESA:                     

 Semestri zgjat                    15 jave

Leksione                              3 ore/jave

Seminare                              2 ore/jave

Detyra Kursi                        3 ne semester

Pune Laboratori                     –

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Gjate ketij kursi, ne do te shikojme me ane te shembujve se si siguria kompjuterike ndikon ne jeten tone direkt dhe terthorazi, dhe ne shqyrtojme teknika per te parandaluar shkeljen e sigurise ose te pakten te lehtesojme efektet e tyre. Ne adresojme shqetesimet e sigurise te praktikuesve te software-ve si dhe te profesionisteve, menaxhereve, dhe perdoruseve te ketyre produkteve,sherbimeve dhe mireqenia varet nga funksionet e duhura te sistemeve kompjuterike. Duke studiuar ne kete kurs, studentet do te zhvillojne te kuptuarin e problemeve themelore ne themel te qendres kompjuterike dhe metodat e vlefshme per t’u marre me to.

Ne vecanti, ne kete kurse ne do te veprojme si me poshte :

–      Shqyrtojme rreziqet e sigurise ne informatike

–      Konsiderojme te disponueshme kundermasat dhe kontrollet

–      Stimulojme te menduarin rreth dobesive te zbuluara

–      Identifikojme zona ku nevojitet me shume pune