CS 344 – SISTEME TE MENAXHIMIT TE INFORMACIONIT


KURSI: Bachelor Teknologji Informacioni
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi (1 projekt perfundimtar)
  Pune Laboratori (-)

 

PERSHKRIMI I LENDES

Lenda Sisteme Informative eshte nje lende qe jep njohuri baze per dy fusha te rendesishme ne jeten e sotme te organizatave: sistemet e informacionit me elementet e tyre perberes: hardware, software, telekomunikim etj. dhe menaxhimi i organizates.Lenda ka nje aspekt praktik shume te gjere dhe do te perpiqet te njohe studentet me perfitimet e perdorimit te teknologjise dhe sistemeve te informacionit ne ecjen perpara te ekonomise, ne organizatat e biznesit, ne administrate …etj.

Studenti do te jete i afte te :

  • të kuptojnë konceptet themelore të sistemit të informacionit si aplikohet për operacionet e biznesit dhe të menaxhimit.
  • të vlerësojë, të zgjedh dhe përdor sistemet e informacionit te bazuar ne kompjuter te pare nga nje prespektive menaxhimi.
  • kuptoje ndërvarësinë dhe funksionalitetin e komponentëve hardware dhe software e sistemeve të informacionit dhe të punojë me stafin MIS për të marrë vendime teknike
  • hartoje dhe zhvilloje aplikacione themelore MIS si spreadsheet, database dhe web.
  • të kuptojë se si të përdorin në shkallë të gjerë aplikimet kompjuterike për të ndihmuar me menaxhimin e biznesit dhe operacionet. Nepermjet mini projekteve studentet do te arrijne te ndertojne sisteme informacioni te aplikuara ne fusha te ndryshme.