CS 323 – ANIMACIONE KOMPJUTERIKE


KURSI:                               Bachelor ne Shkencat Kompjuterike, Informatike

NGARKESA:                       

Semestri zgjat                    15 jave

Leksione                              2 ore/jave

Seminare                             2 ore/jave

Detyra Kursi                        2 ne semester

Pune Laboratori                   1 ore/ jave

 

 

PERSHKRIMI I LENDES

Animimi me kompjuter eshte nje komponente kritike e nderveprimit njeri-kompjuter, lojerave kompjuterike, industrise se filmit, vizualizimit shkencor dhe inxhinierik. Kursi mbulon konceptet baze mbi vizatimet ne 2D dhe 3D, animacionin, karakteristikat e teknikave te ndryshme te animimit. Qellimi i kursit eshte qe studentet pervec marrjes se njohurive baze te pajisen edhe me aftesi per te krijuar animacione dhe lojra kompjuterike. Animacione kompjuterike eshte nje kurs intensiv laboratoresh; ne pjesen e pare te kursit studentet punojne ne gjuhen e programimit Dev C++ me librarite glut dhe OpenGL, ndersa ne pjesen e dyte punohet me aplikacione te gatshme per ndertimin e animacioneve kompjuterike (3D Studio Max, Maya etj).