CS 251 – PROGRAMIM WEB


KURSI: Bachelor Shkenca Kompjuterike dhe Informatike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 2 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi 2 ne semester
  Pune Laboratori 1 ore/jave

 

PERSHKRIMI I LENDES

CS 251 Programim Web, është një kurs qe synon formimin e studentit si programues për ndërtimin e faqeve web. Një aspekt i rëndësishëm në këtë kurs është puna praktike, studentët duhet të kenë patjeter akses në kompjuter për të kryer detyrat e kursit.

Ky kurs organizohet ne disa pjese kryesore. Ne pjesen e pare njihemi me gjuhen markup HTML5, ne pjesen e dyte njihemi me konceptet e stilimit te faqeve web me ane te gjuhes se stilimit CSS3 dhe së fundi prezantohen konceptet bazë të skriptimit duke përdorur gjuhën e skriptimit Javascript. Çdo kapitull ka ne fund te tij një vështrim  përmbledhës dhe një tabelë përmbledhëse te tageve, karakteristikave, ose koncepteve të përmendura në kapitull. Kapitujt janë te grupuar në formë hierarkike. Ne fund te kursit studenti duhet te jete i afte te ndertoje nje website te strukturuar mire dhe ta beje ate interaktiv me perdoruesin me ane te gjuhes se skriptimit.