CS 247 – HYRJE NE RRJETAT KOMPJUTERIKE


KURSI Bachelor Shkenca Kompjuterike dhe Informatike
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi 1 ne semester
  Pune Laboratori 1 ore/jave

 

PERSHKRIMI I LENDES

Hyrje ne metodat e ndertimit  te rrjetave, protokolleve,dhe implementimin e tyre. Ceshtjet mbulojne topologjite, hardware te rrjetave, akses ne rrjetat e larget, siguria, serverat dhe protokollet e internetit; instalim  i web serverave dhe mail serverave, firewall, konfigurimin i VPN dhe i routerave.

Konceptet baze te rrjetave kompjuterike me ushtrime dhe guida qe japin mundesi te aplikosh teorine e rrjetave ne dizenjimin praktik te tyre.