CS 246 – TELEKOMUNIKACION


KURSI: Bachelor Teknologji Informacioni
  Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 2 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi 1
  Punë Laboratori

 

PËRSHKRIMI I LENDËS

Kursi paraqet njohuri mbi elementet baze te telekomunikacionit dhe rrjetave te komunikimit. Prezantohen principet mbi te cilat ndertohet Inerneti dhe rrjetat e tjera kompjuterike. Ceshtjet perfshijne njohuri mbi transmetimin analog dhe   dixhital, multipleksimin, mjediset e trasmetimit te informacionit si kabllot koaksiale, mikrovalet, satelitet, fibrat optike, protokollet Internet, “Switching” dhe “routing”, cilesine e sherbimeve dhe sigurine e rrjetava.Ne fund te ketij kursi studentet duhet te jne te afte te: te kuptojne konceptet mbi transmetimin e sinjalit nepermjet menyrave te ndryshme, te kuptojne dhe vlerësojnë cilesin e transmetimi si dhe  sigurine e lidhjes ne rrjet. Te perdorin laboratorin virtual per te kryer lidhje te ndryshme, te jene ne gjendje te projektojne dhe të ndërtojnë një lidhje ne rrjet gjithashtu edhe te njohin te gjitha tipet e lidhjeve dhe transmetimeve.