CS 240 – STRUKTURE TE DHENASH DHE ALGORITMIKE


KURSI:                                Bachelor Shk..Kompjuterike,Informatike,Shk. Kompjutacionale,

Tek.  Informacioni

NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi 1 ne semester
  Pune Laboratori 1 ore/jave

 

PERSHKRIMI I LENDES

Ky eshte nje kurs i orientuar drejt formimit te studentit per njohurite baze ne struktura baze te te dhenave te perdorura ne sistemin kompjuterik. Kursi ka si synim te trajtoje strukturat e te dhanave baze dhe aplikacione rreth tyre ,te trajtuara ne gjuhen e programimit C. Strukturat e te dhenave luan nje rol qendror ne shkencen moderne kompjuterike. Ne  nderveprojme me strukturat e te dhenave edhe me shpesh se me algoritme (mendojme ketu Google, server mail dhe madje edhe rrjetin e  routersat). Perveç kesaj, strukturat e te dhenave jane blloqe te domosdoshme ndertimi ne marrjen e algoritmeve efikase. Ky kurs mbulon rezultate te medha dhe drejtimet aktuale te kerkimeve ne strukturen e te dhenave.

Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike qe i ndihmon studentet te integrohen me shume ne aplikacionet qe perdorin strukturat e trajtuara.

Çdo kapitull ne kete liber fokusohet ne nje grup te veçante te problemeve qe ne mund t’i zgjidhim duke u bazuar dhe ne shmbuj konkrete. Çdo kapitull ka nje veshtrim permbledhes dhe nje tabele permbledhese te tageve, karakteristikave, ose koncepteve te permendura ne kapitull.