CS 231 – PROGRAMIM NE C++


KURSI:                  Bachelor Shkenca Kompjuterike, Informatike, Shkenca Kompjutacionale
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
  Leksione 3 ore/jave
  Seminare 2 ore/jave
  Detyra Kursi 1 ne semester
  Pune Laboratori 1 ore/jave

 

PERSHKRIMI I LENDES

Synimi i ketij kursi eshte te pajise studentet me njohuri rreth programimit te orientuar nga objektet dhe gjuhes C++ . Gjate ketij kursi studentet do te marrin njohuri te mjaftueshme rreth gjuhes C++ qe te jene ne gjendje te hartojne dhe te implementojne programe komplekse.

Gjate kursit do te fokusohemi ne te dhenat numerike, percaktimi i klasave qe krijojne instanca te saj nga perdorues, instruksionet e zgjedhjes (selektimit), instruksionet ciklike, karakteret dhe stringet, tabelat, renditja dhe kerkimi. Me ane te nje sere shembujsh praktik studentet do te jene te afte te implementojne mini programe ne C++.