CS 131 – HYRJE NE PROGRAMIM


KURSI: Bachelor Informatike, Teknologji Informacioni, Shkenca     Kompjuterike, Shkenca Kompjutaconale, Ing Mekanike, Ing Navale etj
NGARKESA: Semestri zgjat 15 jave
Leksione 3 ore
Seminare 4 ore
Detyra Kursi 1

 

PERSHKRIMI I LENDES

Lenda  jep  nocionet  baze  te  sistemeve  te  perpunimit  te  informacionit,  si  organizohet  dhe  si  kodohet  informacioni  ne  menyre elektronike, si perpunohet ai dhe menyrat e zgjidhjes se problemeve me ane te kompjuterit nepermjet ndertimit te algoritmave te zgjidhjeve. Kjo lende na njeh me nocionet baze te programimit mbi platformen e gjuhes C, me sintaksen e saj, instruksionet dhe strukturat kryesore te gjuhes dhe ekzekutimi i programeve apo sekuencave programike duke krijuar nje baze njohje te programimit.