CN 408 – METODA PER ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE SHKENCORE


KURSI:                                  

Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem

Informatike

NGARKESA:

Semestri zgjat

15 jave

Leksione

3 ore/jave

Seminare

1 ore/jave

Detyra Kursi

1 gjate semestrit

PERSHKRIMI I LENDES

Metoda per zgjidhjen e problemeve shkencore eshte nje kurs qe u vjen ne ndihme studenteve per zgjidhjen e nje sere problemeve shkencore, kjo duke perdorur paketen softuerike MATLAB. Aplikimet ne MATLAB do te kene si baze probleme te ndryshme shkencore qe hasen ne fusha te ndryshme inxhinierike. Objektivi kryesor eshte qe studentet te njihen dhe te mesojne te perdorin metoda te ndryshme numerike per zgjidhjen e ketyre problemeve. Eshtenjekursqezhvillohet ne laborator me arsyen per tiperfshirestudentetnenjepervoje me intese ne zgjidhjen e ketyreproblemeve.Kjogjithashtukrijonmundesine per teaplikuarlehtesishtmetodatnumerikedhetrajtojneproblemerealedhe me komplekse. Qellimieshte “temesosh duke punuar”.Kykursperfshinenjohuritebazete MATLAB-it, duke beretemundurnjohjen e studenteve me menyren me efektiveteperdorimittesaj. MATLAB-idoteshihet ne tegjithefunksionet e tij, siambjentllogarites, vizualizuesdhegjuheprogramimi per llogaritjeteknike, numerike, shkencoredheinxhinierike.