BIO 465 – NJOHURI MJEDISI


KURSI:         MP NË MËSIMDHËNIEN E BIOLOGJISË (MINOR NË KIMI) PËR ARSIMIN E     MESËM TË ULËT Biologji
NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë
  Leksione 30 orë
  Seminare 30 orë

 

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT TË LËNDËS

Në këtë program trajtohen problemet e ndikimit te njeriut në natyrë: Rrugët e ndikimit, ndotja dhe klafisikimi i saj, faktori i përqëndrimit,standartet mjedisore.Klasifikimi i problemeve mjedisore. Probleme mjedisore rajonale: Ndotja e ajrit. Probleme mjedisore lokale: Ndotjet e ajrit, e ujit e tokës, menaxhimi i mbetjeve dhe mbeturinave.Ndikimi i faktorëve demografikë në mjedis. Përdorimi i burimeve natyrore: Burimet natyrore te rinovueshme dhe të parinovueshme. Zonat e mbrojtura. Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm. Strategjitë e zhvillimit të qëndrueshëm.Ky program mësimor u drejtohet studentëve të vitit të parë të masterit, do të ketë karakter diskutues dhe një trajtim të detajuar të çdo argumenti gjatë orëve të leksioneve.