BIO 368 – ETOLOGJI


KURSI: Bachelor në Biologji
NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë
  Leksione 30 orë
  Seminare 15 javë

 

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT TË LËNDËS

Studentët  në lëndën e Etologjisë do të marrin njohuri mbi:

Sjelljet dhe interpretimet e ndryshme për sjelljet; tipet e sjelljeve, bazat fiziologjike dhe gjenetike të sjelljeve, sjelljet sociale, riprodhuese dhe prindërore tek gjallesat shtazore;inteligjenca, organizimi i sjelljeve te gjallesat shtazore dhe vecanerisht tek primatet.