BIO 261 – ZOOLOGJI VERTEBRORE


KURSI: Bachelor në Biologji
NGARKESA: Semestri zgjat 15 javë
  Leksione 42 orë
  Seminare 14 orë
  Pune Laboratori 14 orë
  Praktikë në terren 1 javë

 

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT TË LËNDËS

Zoologjia e vertebroreve trajton elemente anatomik të ndërtimit të trupit të cilat janë të domosdoshëm në traktimin e evolucionit të vertebrorëve.

Për secilën klasë janë paraqitur elemente të vecantë të saj,  jo vetëm të karakterit anatomik por edhe  fiziologjik, etologjike dhe ekologjike. Në këtë lendë merren në studim: Kordatët, vetitë, origjina. Cefalokordatët. Amfioksi. Vertebratët. Agnatët: anatomia dhe sitematika. Peshqit: anatomia, sistematika. Amfibët: karakteristikat, veçoritë, sistematika. Reptilët: veçoritë, evolucioni. Sistematika. Shpendët: veçoritë, sistematika. Gjitarët: veçoritë, prejardhja, sistematika.