njoftime Projekte

Third Train-the Trainer Module – project International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC

In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austria, on 10-12 June 2024, took place the Third Train-the Trainer Module. The training activities lasted three days and took place at University of Donja Gorica, in Podgorica, Montenegro. This training activity was planned in the context of the WP6 (Train-the-trainer Modules & Internal Train-the-trainer Sessions) and more specifically in the context of Task 6.2 (Train-the trainer Modules-Training 3). In the training activities took part 23 academic staff from the different partners of the consortium. During the training activities were planned nine training sessions and a site visit. The trainers were Martin Gosar, Annette Casey, Adrian Millward-Sadler, Anastasia Sfiri and Luka Lakovic. All the activities were held as planned. The next raining session will be held on 17-20 June 2024 at the Polis University, Tirana, Albania.

 

 


 

Në kuadër të implementimit të projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” me partnerin kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, më 10-12 qershor 2024, u zhvillua Moduli i Tretë Train-The Trainer. Aktivitetet e trajnimit zgjatën tre ditë dhe u zhvilluan në Universitetin Donja Gorica të Podgoricës, në Malin e Zi. Ky aktivitet trajnimi ishte planifikuar në kuadër të WP6 (Train-the-trainer Modules & Internal Train-the-trainer Sessions) dhe më konkretisht në kontekstin e Detyrës 6.2 (Train-the-trainer Modules-Training 3). Në aktivitetet trajnuese morën pjesë 23 staf akademik nga partnerë të ndryshëm të konsorciumit. Gjatë aktiviteteve trajnuese ishin planifikuar nëntë sesione trajnimi dhe një vizitë në terren. Trajnuesit ishin Martin Gosar, Annette Casey, Adrian Millward-Sadler, Anastasia Sfiri dhe Luka Lakovic. Të gjitha aktivitetet u zhvilluan sipas planit. Sesioni i radhës i trajnimeve do të mbahet më 17-20 qershor 2024 në Universitetin e Polis), në Tiranë.