NOTICE TO ALL FOREIGN CITIZENS WHO ARE INTERESTED IN PERSUING STUDIES AT UNIVERSITY “ISMAIL QEMALI” VLORE FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023.

NJOFTIM PËR TË GJITHË SHTETASIT E HUAJ TË CILËT JANË TË INTERESUAR PËR TË NDJEKUR STUDIMET PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023 NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË. Në mbështetje të udhëzimit Nr. 10 datë 15.05.2022 “ Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në Institucionet e Arsimit të Lartë, ndryshuar me udhëzimin Nr.16, datë 29.06.2022 “Për regjistrimet nRead More…