Hapen thirrjet për aplikim – programi B4Students nga Grupi BALFIN

Programi B4Students nga Grupi BALFIN, ka rihapur thirrjet për aplikim nga studentët në: Programin e Praktikës & Punësimit dhe ii. Konkursin e Ideve të Biznesit. Programi i Praktikës & Punësimit,për këtë vit, do të ofrohet në dy periudha 3-mujore,mars – prill – maj dhe gusht – shtator – tetor. Për 3-mujorin e parë të praktikës, aplikimet do të prRead More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnim në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani në kuadër të Programit Read More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnim në Universitetin Ondokuz Mayis (Ondokuz Mayis University) në Turqi

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Mayis (Ondokuz Mayis University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim në Universitetin Ondokuz Mayis në Turqi. në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton stafin e UV-së të aplRead More…

2nd International Conference of TANGRAM project

U mbajt më 01/02 Shkurt 2022, 2nd International Conference of TANGRAM project “Project realization in Covid 19 period”. Konferenca u mbajt në Niš, Serbia online dhe personalisht. Në këtë konferencë Universiteti “Ismail Qemali” I Vlores u përfaqesua me dy prezantime në datat 01 /02 Shkurt: WPT1- Benchmarking and Tangram Transnational Cooperation Network; Activity T1.4 EstabRead More…

Personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 7, datë 04.02.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 4 (katër) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Read More…

Personel akademik me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Inxhinierive

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 6, datë 04.02.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) Personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Read More…

THIRRJE PËR PJESËMARRJE

Ftohen të gjithë të interesuarit: -studentë të Universitetit “Ismail Qemali” që studiojnë në programet “Master” në fusha me drejtime në shkencat humane (kryesisht gjuhë, letërsi, edukim); – mësues të gjuhës së huaj, të gjuhës shqipe; – të tjerë të interesuar, të cilët kanë përfunduar së paku studimet “Bachelor” në një nga drejtimet e sipërcituara,
Read More…

Info day në kuadër të projektit Know-Hub

 Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, në datën 02 Shkurt pranë Biblotekës së FakulteRead More…

Kurse verore 2022 në Hungari

Mundësi e ofrimit të bursave për student universitarë, pasuniversitarë, doktorant të mbështetura financiarisht prej Qeverisë Hungareze, Fondacioni Publik Tempus, të cilët duan të zgjerojnë njohuritë mbi Hungarinë nëpërmjet kurseve verore 2022 (2 – 4 javë). Bursa mbulon tarifën e plotë, ushqimin, akomodimin dhe aktivitete të ndryshme sociale përgjatë kohëzgjatjes së proRead More…

Bursa Erasmus + për trajnim në Universitetin Anadolu (Anadolu University) në Turqi.

Thirrje për mobilitet trajnimi në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Anadolu (Anadolu University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Anadolu (Anadolu University) në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA ICM, fton stafin e UV-së të aplikojë Read More…