[:sq]UDHËZIM Nr. 37, datë 4.12.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 29, DATË 10.9.2018, “PËR VEPRIMTARINË DHE NGARKESËN MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”, TË NDRYSHUAR[:]

[:sq]UDHËZIM Nr. 37, datë 4.12.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 29, DATË 10.9.2018, “PËR VEPRIMTARINË DHE NGARKESËN MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të pikës 8 të nenit 59 të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkRead More…